WELCOME

Mijn winkelwagen:

0 item(s) - € 0,00
Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

0

Algemene Voorwaarden

Tot stand gekomen op 21-03-2018.

Algemene Voorwaarden JT-products, gevestigd aan Elzenseloop 67, 5384WL, te Heesch, ingeschreven bij de KvK onder nummer 62887696.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden:                   De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
JT-products:                                       JT-products, ingeschreven bij de KvK onder nummer 62887696.
Bedrijf:                                                De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument:                                        De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Dienst:                                                Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die JT-products voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Dienstverlening op afstand:                De overeenkomst tussen de wederpartij en JT-products, waarbij in het kader van een door de JT-products georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik                                                                  wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Honorarium:                                        De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Koop op afstand:                                De overeenkomst tussen de wederpartij en JT-products, waarbij in het kader van een door de JT-products georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt                                                                    gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Opdracht:                                            De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overeenkomst:                                    Elke overeenkomst gesloten tussen JT-products en de Wederpartij.
Product:                                               Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en JT-products.
Tegoedbon:                                         Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de Wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt en/of de dienst wordt verricht.
Wederpartij:                                         Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven                                                                    verstaan.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen JT-products en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met JT-products, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden JT-products en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met JT-products zijn overeengekomen.
Indien JT-products niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat JT-products in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.
JT-products kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is JT-products daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij JT-products anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht JT-products niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van JT-products.

Beëindiging overeenkomst

JT-products en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
Zowel JT-products als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt JT-products de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. JT-products zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal JT-products de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.
Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal JT-products daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal JT-products proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
JT-products zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan JT-products kunnen worden toegerekend.
Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en JT-products zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

JT-products zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
JT-products heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
JT-products heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft JT-products het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is JT-products niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft JT-products het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan JT-products.
Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft JT-products het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.
De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Prijzen en tarieven

Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument zijn de prijzen en tarieven in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
Ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf zijn de prijzen en tarieven in euro's uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.
Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van JT-products.
Van alle bijkomende kosten zal JT-products tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Annuleren van overeenkomst webshop

De Wederpartij heeft een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen om JT-products te laten weten dat ze van de koop afziet.
Binnen de 14 dagen nadat de Wederpartij JT-products heeft laten weten dat hij/zij van de koop afziet, zal JT-products het aankoopbedrag terugbetalen. JT-products mag hiermee wachten totdat JT-products het product daadwerkelijk heeft terugontvangen of de Wederpartij bewijs heeft geleverd dat het product is teruggestuurd.
Als de Wederpartij het product terugstuurt mag JT-products de kosten van de retourzending in rekening brengen. JT-products moet wel vooraf de Wederpartij hierover informeren, anders hoeft de Wederpartij deze kosten niet te betalen. 

Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

Indien JT-products bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is JT-products gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
Indien JT-products het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
-          de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op JT-products rustende verplichting ingevolge de wet;
-          de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
-          JT-products alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
-          bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
-          de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op JT-products rustende verplichting ingevolge de wet;
-          JT-products alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
-          bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.
JT-products zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. JT-products zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Koop en/of Dienstverlening op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.
Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.
Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft JT-products het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de JT-products geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na 30 kalenderdagen te herroepen indien JT-products het product niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.
Indien JT-products niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na de ontvangst van de door JT-products geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien JT-products in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het door JT-products geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien JT-products met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra JT-products de Dienst volledig heeft verricht.
Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij JT-products heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort JT-products uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt JT-products de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort JT-products uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien JT-products en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van JT-products. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
-          onroerende goederen;
-          reisovereenkomsten;
-          financiële diensten;
-          diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
-          diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
-          kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
-          producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop JT-products geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
-          verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
-          hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
-          producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
-          producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
-          producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
-          producten en/of diensten van persoonlijke aard;
-          producten en/of diensten op maat gemaakt.

Levering

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
Levering vindt plaats op locatie van JT-products of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.
De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen

De levering en de werkzaamheden zullen plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen een door JT-products opgegeven termijn.
Indien voor de levering van de zaak of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Indien JT-products gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan JT-products heeft verstrekt.
Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij JT-products schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij JT-products alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat JT-products zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat JT-products binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Klachtenregeling

Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent het Product of het transport kan de Wederpartij per e-mail aan {bedrijf} een klacht indienen.
Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van consument geldt dat de klacht binnen twee maanden bij {bedrijf} in moet worden gediend, na het moment waarop de Wederpartij kennis nam van het bestaan van de klacht.
Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van consument geldt dat de klacht binnen twee weken bij {bedrijf} in moet worden gediend, na het moment waarop de Wederpartij kennis nam van het bestaan van de klacht.
{bedrijf} behandelt alle klachten vertrouwelijk.
Indien de Wederpartij volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal {bedrijf} de klacht van de Wederpartij niet in behandeling nemen. Pas wanneer {bedrijf} de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.
{bedrijf} zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen. Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent het transport, dan stuurt {bedrijf} de klacht door naar het transportbedrijf.

Risico-overgang consumenten

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van JT-products.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Risico-overgang bedrijven

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van JT-products.
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door JT-products aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking kan plaats vinden middels een online betaalsysteem, pinautomaat of factuur.
Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen.
De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
JT-products is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.
JT-products en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van JT-products en de verplichtingen van de Wederpartij jegens JT-products onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft JT-products, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft JT-products, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft JT-products pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat JT-products de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Tegoedbon

Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij JT-products.
De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.
Een tegoedbon is slechts geldig gedurende de geldigheidsduur. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld.
Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
In geval van Koop en/of dienstverlening op afstand kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door JT-products in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van JT-products totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft JT-products het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
Voorts is JT-products bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
-          na het sluiten van de Overeenkomst JT-products omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
-          de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-          zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van JT-products kan worden gevergd.
JT-products behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is JT-products bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
Voorts is JT-products bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
-          na het sluiten van de Overeenkomst JT-products omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
-          de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-          door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van JT-products kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
-          zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van JT-products kan worden gevergd;
-          de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
-          de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
-          de Wederpartij komt te overlijden.
Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van JT-products op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Indien JT-products de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is JT-products niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.
Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door JT-products geleden schade.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan JT-products of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop JT-products geen invloed kan uitoefenen en waardoor JT-products niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, [i]alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door JT-products in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
JT-products heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat JT-products zijn verbintenis had moeten nakomen.
In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
Zowel JT-products als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt JT-products zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
Indien JT-products ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is JT-products gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties

JT-products garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. JT-products garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.
JT-products garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.
Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal JT-products, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.
Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.
Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat JT-products in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar JT-products geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan JT-products gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan JT-products gemeld te worden.
Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan JT-products gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal JT-products aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door JT-products nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij JT-products niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.
De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij JT-products binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid

JT-products is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van JT-products. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
-          materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
-          redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
-          redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
-          redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
JT-products is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
JT-products is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat JT-products is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor JT-products kenbaar behoorde te zijn.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van JT-products of zijn leidinggevende ondergeschikten.
JT-products is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
Indien JT-products aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van JT-products beperkt tot het bedragtot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door JT-products aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat JT-products overeenkomstig de verzekering draagt.
De Wederpartij dient de schade waarvoor JT-products aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan JT-products te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens JT-products vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. JT-products garandeert geen vermogens (pk's) en we zijn hier dan ook niet aansprakelijk voor, we geven enkel richtlijnen. Het behaalde vermogen kan per auto verschillen en is afhankelijk van diverse factoren. JT-products is niet aansprakelijk voor de- en montage kosten die worden gemaakt
Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart JT-products voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
Indien JT-products door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden JT-products zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van JT-products en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens JT-products en de door JT-products (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij JT-products ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.
Intellectuele eigendom
JT-products behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
JT-products behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan JT-products verstrekt, zal JT-products zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. 
JT-products handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. JT-products zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
Bij het bezoeken van de website kan JT-products informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
De informatie die JT-products verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. 
JT-products mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
Het is JT-products niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
JT-products mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
Het is JT-products niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
JT-products zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
De Wederpartij gaat akkoord dat JT-products de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
JT-products behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.
De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail.
De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Wijziging algemene voorwaarden

JT-products heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
JT-products zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JT-products partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 62887696.